Greenerna

Historik, Fakta och Beslutade samt Genomförda åtgärder

Green 12:an

Green 12:an

1977 såddes de första 9 greenerna.

1980 såddes resterande greener, vilket medförde att runt millennieskiftet bestod våra gamla greener till 70% av vitgröe (mycket mottagligt för svamp- och mögelskador).

1999 Ny green på hål 10 anlägges med rödven/rödsvingel

2003 Bollebygds Kommun ger inga dispenser för användning av bekämpningsmedel på greenerna på hål 4,5, 16 och 17. Hulta Golfklubb överklagar kommunens beslut till Länsstyrelsen

2004 Kommunen ger inte dispenser för att mögelbekämpa några greener som ligger inom yttre skyddsområdet. D.v.s alla greener förutom 1, 2, 3, 9 och 18. Även detta beslut överklagas till Länsstyrelsen (Länsstyrelsen måste besluta i dessa ärenden inom två år från mottagandet.) Klubben anlägger/sår om fyra nya greener med olika grässorter för att utröna vilket gräs som är bäst för Hulta

2005 Hulta genomför under våren en total greeninventering med hjälp av en på området mycket erfaren konsult. Detta arbete leder fram till en åtgärdsplan för varje green.
Styrelsen beslutar om ett intensifierat greenskötselprogram med isådd av rödven/rödsvingel och ett flertal nya maskiner köps in för att genomföra detta arbete.

2006 Åtgärdsprogrammet fortlöper enligt plan. Kommunen beviljar klubben dispens för två årliga bekämpningar av greenerna.

2008 i augusti och vid två tillfällen under 2009 har vi gjort en avstämning av vårt genomförda arbete och haft en diskussion med två av landets främsta experter på greener, SGF:s bankonsulenter Kim Sintorn och Peter Edman.

2009 har vi använt en ny typ av bakterier på greenerna. Dessa bakterier "äter" mögelsvamp och vi har därmed på naturlig väg haft mycket fina greener under hösten.

2010 Ny vält införskaffad och greenerna är utmärkta från midsommar och framåt. Med tanke på våra stora övervintringsproblem beslutar dock ett enhälligt årsmöte att greenerna på hål 1-9 ska renoveras under hösten 2011. För att lära oss hur en ombyggnad kan göras optimalt byggs övningsgreenen på Olas Gärde om i slutet av september.  

2011 Första delen av våra stora greenrenovering genomförs och kan bara betecknas som en fullständig succé! 430 m2 stora USGA-greener med sex bra pinnplaceringar, moderna greenområden, dressade tees, hålpipluftade och dressade fairways samt ett antal nya tees och några underhållsdräneringar fick vi in i ombyggnaden som genomfördes under åtta veckor till en total kostnad av 2,2 miljoner.

2012 Resterande greener (inkl övningsgreener) byggs om, denna andra etapp kostar klubben exakt 2,1 milj.

2013 Alla greener klara, 19 juli mättes stimpen på övningsgreen vid klubbhuset till 10,5. Våra första nio rullade ca 10 och de sista nio 9,5. Hultas greener var därmed ungefär lika snabba som Muirfields.....