Lokala regler

Lokala regler Hulta GK 2018

 
Banmarkeringar
 

Markering

 

regel

Vit

Banans gräns

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark Under Arbete (MUA)

25

Vita eller blå linjer

Mark Under Arbete (MUA)

25

Blå-vit

MUA; spel förbjudet

Bilaga I, sid 133

Orange

Hindrande föremål, ex nyplanterade träd

24


1. Out of Bounds
 (Regel 27)

Banans gräns markeras med vita pinnar.


2. Vattenhinder (Regel 26)

Sidovatten- och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.


3a. Mark under arbete (Regel 25-1)
a) Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.
b) Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

c) Nyplanterade träd med planteringsgrop, markerade med stödpinne och/eller blå pinne är mark under arbete.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

d) Områden markerade med sluten vit linje.

3b. Lättnad för pluggad boll (Regel 25-2)
På hela spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet
Undantag: 1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt. 2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt. 

 

 

4a. Flyttbara hindrande föremål. (Regel 24-1)

a) Stenar i bunker
b) Gulsvarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt. 

 

4b. Oflyttbara hindrade föremål (Regel 24-2)
a) Alla belagda vägar.

b) Alla vägslut och vägutvidgningar som gjorts med vita linjer.

c) Plattor på fairway som utvisar: vita 200 m, gula 150 m, och röda 100 m till greenens mittpunkt.

 

5.  Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt: Matchspel – förlorat hål. Slagspel – två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

6.  Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

7. Modifiering av plikt för fel score på hål
Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

Thomas Perlöv

Regel- och hcpkommittén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 

Paus
Spelare äger rätt att ta 5 minuters paus mellan hål nr 9 och hål nr 10 under förutsättning att "bollen" håller sin plats i startfältet. Förutsättning är att alla i bollen är överens om att ta paus och att efterföljande boll släpps igenom om så önskas.
Plikt vid brott mot denna bestämmelse: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel - två slags plikt. Plikten läggs på hål 10.

Mobiltelefon eller annan utrustning som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond.

 

Caddie

Juniorer får ej använda caddie vid juniortävlingar.

 

Avbrott i spel. Regel 6-8b 
När spelet avbryts av tävlingsledningen på grund av hotande fara gäller följande.
Om spelaren är mellan två hål får de inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att det skall återupptas. Om avbrottet kommer under spelet av ett hål skall de avbryta spelet omedelbart och inte återuppta spelet innan tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas. Om en spelare underlåter att omedelbart avbryta spelet är han diskvalificerad såvida inga andra omständigheter
motiverar ett upphävande av plikten.

Lång signal med siren: Spelet skall avbrytas och spelarna skall återgå till klubbhuset.
Två korta signaler med siren: Spelet återupptas.

 

Persontransportmedel

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av persontransportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen och då gäller att spelaren kan uppvisa tillstånd från hemmaklubben, baserat på läkarintyg, att framföra persontransportmedel i tävling .

 

På klubbtävlingar på Hulta GK gäller dock att deltagare som är 75 år eller äldre får använda persontransportmedel utan något läkarintyg.

 

Det är inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller medspelares utrustning transporteras på spelarens persontransportmedel.

 

Tee i handicaptävlingar

Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller, att herrar som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande såvida inte annat angetts av tävlingsledningen för respektive tävling.


Thomas Perlöv

Regel och hcp-kommittén