Kvalité & Miljökommittén

Kommittén skall arbeta för att Hulta GK skall vara ett föredöme inom miljöområdet i Bollebygds kommun samt en föregångare inom kvalitetsbyggnad i Golfsverige.

Christer Eriksson

Christer Eriksson

Christer Eriksson, Ordf 0708-211786 christer.eriksson@mailbox.swipnet.se
Ulf Garhed 0705-669004 ulf.garhed@telia.com
Charlotte Stenman 0705-581916 charlottestenman81@hotmail.com
Erik Holm 0705-177262 erik-o.holm@telia.com
Mats Medin 0705-216210 mats.medin@medins-biologi.se

Miljöpolicy

Miljöplan

Miljöplan

Det övergripande målet för Hulta GK är att erbjuda medlemmar och gäster en trivsam och välskött bana anpassad till de krav som grundar sig på Miljöbalkens föreskrifter för ett hållbart samhälle.

  1. Vi skall i vårt arbete inom golfklubben värna om hälsa och miljö
  2. Detta innebär att vi vårt dagliga arbete skall vårda och skydda natur och kulturområden och sträva efter att bevara den biologiska mångfalden på Hulta.
  3. Vi skall sörja för att god hushållning med mark och vatten blir en del av det dagliga arbetet på klubben och att återvinning och återanvändning blir en naturlig del av vår verksamhet.
  4. Vi skall sträva efter en minsta möjliga energiförbrukning i det dagliga arbetet. Användning av kemikalier och bekämpningsmedel skall i möjligaste mån undvikas och begränsas när detta är möjligt.

Hulta GK skall i sin Miljöplan beskriva hur denna policy skall genomföras och vidmakthållas.

Nedan senaste miljöplan och verksamhetsberättelse