Kallelse höstårsmöte 2018

Kallelse höstårsmöte 2018

 

Kallelse till höstårsmöte måndagen den 10:e december 18.30 i klubblokalen!

 

Fem motioner till höstårsmötet har kommit in. Motionerna finns att läsa under medlemssidor, logga in och se under Årsmötesmaterial. Där finns "Motioner höstårsmöte 2018”.  Styrelsens svar på motioner kommer att finnas under samma flik senast den 3 dec 2018.

 

Föredragningslista
§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 3 Fastställande av föredragningslista.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 • 6 Rapport från styrelsen.
  § 7 Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån
  § 8 Styrelsens förslag till budget för 2019 och tvåårsprognos 2020-2021
  § 9 Styrelsens förslag till investeringar
  § 10 Styrelsens förslag till höstårsmötet
  § 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019
  § 12 Behandling av inkomna motioner
  § 13 Övriga frågor

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

Verksamhetsplan 2019, Budget 2019 med tvåårsprognos 2020-2021 kommer du att hitta under medlemssidor senast den 3 dec.

 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Kallelse höstårsmöte 2018 2018-11-26
Golfregler 2019 2018-11-19
Vinterslinga 2018-11-19
Hemsidan.... 2018-10-16
Årets Vinnare 2018-10-08