Organisation

Klubbens organisation, beslutad av styrelsen.

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och utser ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen är klubbens beslutande organ när årsmötet inte är samlat och består av ordförande, fyra övriga ledamöter och en suppleant.
Styrelsen kan tillsätta projektgrupper för att arbeta med verksamhetsutveckling.

Kommittéerna är styrelsens arbetsutskott för vissa frågor.
Ansvarig utses av styrelsen men valberedningen kan vara behjälplig i att föreslå lämpliga namn.
Ansvarig utser själv sina ledamöter, vid behov kan styrelse och valberedning assistera för att få fram lämplig sammansättning i varje kommitté.
Ansvarig eller ledamot kan kallas till del av styrelsemöte eller själv begära att få närvara då viss fråga ska behandlas i styrelsen.

Banchefen ansvarar för bana, anläggning och miljö.
Golfchefen ansvarar för golf-, service- och marknadsfrågor.
Ekonomichefen ansvarar för klubbens ekonomi

Resursstruktur

Golfchef David Kirkham  
Utbildningschef Peter Brattberg  
Ekonomichef Tomas Edgren  
Kansli David Kirkham  
Restaurangchef Rodrigo Macsad  
Banchef Kevin Collins