Revisorer

Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret göra revision. I syfte att underlätta revisorernas arbete får de, genom styrelsens försorg, fortlöpande information om styrelse- och kommittébeslut, genom protokoll från deras möten. Verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet.

Revisorerna väljs enligt stadgarna av årsmötet.

Revisorernas granskningsuppgift omfattar både siffergranskning och förvaltningsrevision.

Revisorerna skall granska styrelsens totala förvaltning. Både den ekonomiska och den verksamhetsmässiga.

 

Revisorerna är:

Ledamot Daniel Svantesson  
Ledamot Håkan Aronsson  
Suppleant Mats Johansson  
Suppleant  Bengt Ekberg